Creative Park "The Promise Land"

เราต้องการสร้าง Creative Park ให้เป็น "The Promise Land ดินแดนแห่งพันธะสัญญา" เราได้ให้คำมั่นสัญญาต่อสังคมไว้ว่าเมื่อโปรซอฟท์ประสบความสำเร็จแล้วเราจะทำความดีตอบแทนสู่สังคม เราจะไม่กอบโกยอะไรจากโลกนี้ไป เรามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างเมือง สร้างคน สร้างงานให้คนด้อยโอกาส

รู้จักเติมสุข

สิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุด ในการสร้างธุรกิจคือสร้างคน แล้วคนของเราก็จะช่วยกันสร้างเมือง สุดท้ายทุกคนก็จะช่วยกันสร้างธุรกิจให้ยิ่งใหญ่และยั่งยืน

สาระน่ารู้

เกษตรกรในญี่ปุ่นหันมาใช้วิธีปลูกพืชแบบเก­ษตรอินทรีย์กันมากขึ้น ใช้สารเคมีลดลง เพื่อความอยู่รอดของทั้งตัวเองและผู้บริโภ­ค รวมทั้งวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการขายผลิต­ภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ามากกว่าเดิม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์