ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

 

 

 

       เราจะสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เราจะปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรเลิกใช้ปุ๋ยเคมี เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชทุกชนิด  เราจะเป็นต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์

 

       เกษตรอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์นั้นหมายถึงการทำการเกษตรกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลการเกษตรโดยอินทรีย์ล้วนๆ  เราจะหาทางลดต้นทุนและขณะเดียวกันก็ต้องหาหนทางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  เพราะปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ในขณะที่จำหน่ายผลผลิตไม่ได้ราคาและยังต้องมาขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ | Facebook

 7702
ผู้เข้าชม

คลิกดู VDO เติมสุข

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์